Lideri i lider klub

Lider klub (LC) je organ Limes marketing sistema (LMS), koji se sastaje prema potrebi. To je najviši organ mreže LMS-a. U njegovom radu učestvuju članovi mreže (lideri) koji su u svom radu postigli nivo 21% i više. U radu našeg LC-a učestvuju: dvadesetjedinice, srebrni i zlatni distributeri, platine i td. i od strane firme deo kolegijuma.

Na lider klubu usaglašavaju se važna pitanja za rad mreže i razmenjuju iskustva raznih struktura kako bi se unapredio rad mreže.

Zauzeti stavovi na LC-u se, preko lidera i LMS informatora, prenose ključnim saradnicima, a preko sponzora utiče da se svaki naš član ponaša u skladu sa sistemom Limes-a, koji, u krajnjoj liniji, pomaže svim našim članovima u ostvarenju boljih zarada.