Менаџмент на компанијата

Колегиумот – менаџмент тимот на Компанија Лимес се состои од работно тело кое се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба и повеќе пати. Менаџмент тимот на Лимес на чело со сопственикот и директорот на компанијата го сочинуваат стручњаци од областа на книговодството, комерцијала, производство и маркетинг логистика.

Неговата улога е многу значајна за функционирање на самата компанија. На состаноците се разгледува работењето на компанијата од аспект на книговодството, се следи трендот на производството и мрежата која ја сочинуваат членовите на Лимес.

Генерално, колегиумот е задолжен да ги разгледува сите прашања кои се однесуват на работата на фирмата, се усвојуват одлуки и се донесуват решенија.