Лидери и лидер клуб

Лидер клуб (LC) е орган на Лимес Маркетинг Системот (ЛМС) , кој се состанува према потреба. Тоа е највисокиот орган на ЛМС. Во неговата работа учевствуваат членови на мрежата ( лидери) кои постигнале ниво 21% и повисоко. Во работата на нашиот LC учевствуваат : дваесет единици, сребрени и златни дистрибутери, платини итн., и од страна на фирмата дел од колегиумот.

На лидер клубот се усогласуваат важни прашања за работа на мрежата и се разменуват искуства од различни структури за да се подобри работата на мрежата.

Завземените ставови на лидер клубот, преку лидерите и ЛМС информатор се пренесуваат до клучните соработници, а преку спонзорите се влијае секој наш член да се однесува според правилата на системот на Лимес, кој во крајна линија помага на сите наши членови во остварувањето на подобра заработка.